MUZIKA. Vieniša melodija. Iki pabaigos. Paskui, kaip pačioje pradžioje, kviečia prisidėti Žodžius. Pauzė. Kviečia dar sykį, vėliau tyliai pritaria.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti, tyliai).

 

Kai ateina senatvė

Susirietęs prie židinio ugnies

Lauki kol ta ragana

Sušildys patalus

Ir atneš punšo

Ir štai ji pelenuos

Mylėdamas jos negali pasiekti

O pasiekęs jau nebemyli

Vien tik negandos

Ji pelenuos

Lyg nušviesta tos senos šviesos

Tas veidas pelenuos

Ir žvaigždės vėl sužibusios

Virš žemės

 

Ilga pauzė.

 

KROUKAS (šnibžda). Tas veidas. (Pauzė.) Tas veidas. (Pauzė.) Tas veidas. (Pauzė.) Tas veidas.

 

MUZIKA. Bilsteli lazdelė. Maždaug minutę skamba sentimentalus "veido" motyvas.

 

Pauzė.

 

KROUKAS. Tas veidas.

 

Pauzė.

 

ŽODŽIAI (šaltai). Matyti iš viršaus, jis taip blausiai ir šaltai švyti...

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Kas nors iš "veido" motyvo, tarsi norėtų palenkti į savo pusę Žodžius.

 

ŽODŽIAI (nekreipia jokio dėmesio, šaltai). Matyti iš viršaus, jis visai greta ir taip blausiai bei šaltai švyti, o akys aptrauktos... praeities migla, nepaprastas... veriantis jo grožis šiek tiek...

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Nedrąsiai dar kartą ta pati.

 

ŽODŽIAI (pertraukia, su įsiūčiu). Tylos!

 

KROUKAS. Mano guodėjai! Būkime bičiuliai!

 

Pauzė.

 

ŽODŽIAI. ...nublankęs. Betgi po kelių akimirkų... - pakanka dar gyvastingumo sulaukus tų metų, - jos galva atitolsta per kokį pusmetrį ar metrą, akys plačiausiai atsimerkia, suapvalėja iš nuostabos ir vėlei nušvinta džiaugsmu. (Pauzė.) Be abejo, dienos šviesoje tai aiškiau matyti. Bet juk tik tai ir matai paskutiniais mėnesiais, tik tai ir matai kiekvieną minutę ir iš visokiausių vietų, nesvarbu, ar lytų lietus, ar šviestų saulė. Toj... sidabro skaidrumoj... sidabro skaidrumoj... argi ne... Pone... (Pauzė.) Kartkartėm perbėga lengvo vėjelio siūbuojamų rugių šešėliai.

 

Pauzė.

 

KROUKAS. Dejuoja.

 

ŽODŽIAI. Kiekvienas veido bruožas matyti, kiekvienas nepakartojamas, neprilygstamas, harmoningas...

 

KROUKAS. Dejuoja.

 

ŽODŽIAI. Tviskantys, susivėlę juodi plaukai, lyg ant vandens išsidraikę į visas šalis, antakiai suraukti, sakytum, iš skausmo, bet ne, veikiau iš didelio susikaupimo, kažkur giliai savy viskam pasiryžus, akys, žinoma, ryžtingai užmerktos, blakstienos... (Pauzė.) ...nosis... (Pauzė.) ...gal tik kiek suraukta, lūpos...

 

KROUKAS (sielvartingai). Lili!

 

ŽODŽIAI. ...sučiauptos, apatinė prikąsta, vos boluoja dantis, jokių koralų, jokio puošnumo, nes paprastai...

 

KROUKAS. Dejuoja.

 

ŽODŽIAI. ...visa taip blyšku, taip nuščiuvę, kad jei ne baltos krūtys, kurios alsuojant tai pakyla, kiek nutolsta viena nuo kitos, tai vėl nusileidžia, sugrįžta į įprastą... savo padėtį...

 

MUZIKA. Nesuvaldomas "kylančių ir besileidžiančių krūtų" motyvo protrūkis. Drauge girdėti tušti Žodžių protestai: "Tylos!", "Ne!", "Prašom!" ir panašiai. Triumfuodama ir netrukdoma pabaigia motyvą iki galo.

 

ŽODŽIAI (švelniai įtikinėja). Pone! (Pauzė. Nestiprus dunkstelėjimas lazda.) Dar sykį sakau, taip blyšku ir tyku, taip toli, kad atrodo nežemiška tarsi Mira Banginio žvaigždyne, šią ypatingą naktį sužibusi didžiausiu savo - dešimtuoju - ryškiu ir žerianti, kaip sakome užvertę galvas, savo šaltą šviesą žemyn. (Pauzė.) Betgi po kelių akimirkų, pakanka dar gyvastingumo...

 

KROUKAS (sielvartingai). Ne!

 

ŽODŽIAI. Antakiai išsilygina, lūpos prasiveria, o akys... (Pauzė.) ...antakiai išsilygina, šnervės išsiplečia... lūpos prasiveria, o akys... (Pauzė.) ...blankus raudonis sugrįžta į skruostus ir akys... (Nuolankiai.) ...atsimerkia. (Pauzė.) Tada jau pamažu gilyn... (Pauzė. Poetišku tonu. Tyliai.)

 

Tada jau pamažu gilyn

Per atmatas

Ten... kur...

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Kas nors iš ankstesnio motyvo, tik santūriau.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti).

 

Tada jau pamažu gilyn

Per atmatas

Kur visiška tamsa

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Kitas motyvas, santūriai.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti).

 

Kur nieks neišmaldauja

Ir niekas išmaldos neduoda

Kur žodžių nebėra

Jausmų ir nieko nebereikia

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Kitas motyvas, drąsiau.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti).

 

Per maurus

Pamažu gilyn

Ten kur jau bliksteli

Źaltinio spindulys

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Kviečia Žodžius kaip pačioje pradžioje. Pauzė. Kviečia dar sykį, vėliau tyliai pritaria.

 

ŽODŽIAI (bando dainuoti, tyliai).

 

Tada jau pamažu gilyn

Per atmatas

Kur visiška tamsa

Kur nieks neišmaldauja

Ir niekas išmaldos neduoda

Kur žodžių nebėra

Jausmų ir nieko nebereikia

Per maurus

Pamažu gilyn

Ten kur jau bliksteli

Žaltinio spindulys

 

(Pauzė. Sukrėstu balsu.) Pone! (Ant žemės nukrinta lazda. Taip pat.) Pone! (Źlepsi šlepetės, sustoja, nušlepsi. Ilga pauzė.) Bobai. (Pauzė.) Bobai!

 

MUZIKA. Trumpas šiurkštus atsakas.

 

ŽODŽIAI. Muzika. (Maldaujamai.) Muziką!

 

Pauzė.

 

MUZIKA. Bilsteli lazdelė. Kartojami ankstesni arba tik "šaltinio" motyvas.

 

Pauzė.

 

ŽODŽIAI. Dar. (Pauzė. Maldaujamai.) Dar!

 

MUZIKA. Dar kartą ta pati arba nežymiai pakeista.

 

Pauzė.

 

ŽODŽIAI. Giliai atsidūsta.

 

PABAIGA

 

Paaiškinimai

Pjesė "Žodžiai ir muzika" parašyta angliškai 1961 m. ir netrukus paties autoriaus išversta į prancūzų kalbą. Pirmąkart išspausdinta angliškai 1962 m., prancūziškai  - 1966 m.

Pastatyta 1962 m. lapkričio mėn. BBC studijoje. Muziką jai sukūrė Johnas Beckettas - Samuelio Becketto pusbrolis.

 

Vertė Saulius Repečka